دامن ۸ترک ماکسی (۳گل مورب) کد:100

دامن ۸ترک میدی(۳گل مورب) کد:101

دامن ۸ترک بلند(پایین گل دار)کد:103

دامن کوتاه ۸ترک( پایین گل دار)کد:104

دامن کرپ,۶ترک بلند(مدل ماهی)کد:105

دامن کرپ،۶ترک کوتاه(مدل ماهی)کد:106

دامن ۸ترک کوتاه(مدل S)کد:107

دامن ۸ترک بلند(مدل S) کد:108

دامن ۸ترک بلند(لیزری ترانه)کد:109

دامن ۸ترک بلند لیزری( مدل نسترن)کد:110

دامن ۸ترک بلند،لیزری(مدل ترمه)کد:113

دامن ۸ترک بلند، لیزری( مدل مدیسا)کد:114

دامن ۸ترک بلند ( مدل ارکیده)کد:111

دامن ۸ترک بلند،لیزری(مدل صبا)کد:112

دامن ۸ترک بلند،لیزری(مدل پروانه)کد:115

دامن ۸ترک کوتاه( مدل پریا) کد:116

دامن مدل جدید کد:128

دامن راسته بلند(مدل مدیسا)کد:117

دامن راسته(مدل صبا)کد:118